วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2555

วิธีการศึกษาเรียนรู้

สาระเนื้อหา ที่ปรากฏใน บล็อก แห่งนี้ ดำเนินการขึ้นเพื่อเป็นฐานการเรียนรู้สำหรับผู้สนใจในมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู โดยทางสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้กำหนดวิธีการศึกษาเรียนรู้ ไว้ 2 ลักษณะ
1.การศึกษาแบบต่อเนื่อง โดยมีเงื่อนไข การเรียนรู้ ดังนี้
1.ท่านต้องเรียนรู้ผ่านฐานการเรียนรู้ที่ www.northeducation.ac.th/etraining/index.php
2.ท่านต้องเป็นสมาชิกในระบบ และลงทะเบียนหลักสูตรนี้ เพื่อร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ กิจกรรมประจำบทเรียน การวัดประเมินผล
3.เข้าศึกษาเรียนรู้ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
หลังจากท่านศึกษาจบหลักสูตร ระบบ จะอนุมัติผล พร้อมมอบหลักฐานการจบการเรียนรู้ออนไลน์ให้ท่าน ท่านสามารถส่งเอกสารดังกล่าว เพื่อขอรับวุฒิบัตร การฝึกอบรม(การเรียนรู้/การศึกษา)ออนไลน์ จากสถาบัน กศน.ภาคเหนือ

2.การศึกษาตามอัธยาศัย
โดยมีขั้นตอนการเรียนรู้ 2 รูปแบบ
1.รูปแบบระบบสมาชิก
ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับแบบต่อเนื่อง สามารถเข้ารับการวัดผลความรู้ในหลักสูตรได้ แต่ไม่จำเป็นต้องดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ทุกขั้นตอนที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ท่านสามารถเลือกเรียนได้ตามอิสระ ซึ่งท่านต้องเข้าไปเป็นสมาชิกในระบบและลงทะเบียนหลักสูตรนี้ที่ www.northeducation.ac.th/etraining/index.php
2.รูปแบบเพื่อศึกษาเฉพาะเนื้อหา
ซึ่งท่านสามารถ เข้าถึง และเลือกสาระเนื้อหา ตามที่ท่านสนใจในหลักสูตรได้ อย่างอิสระ

ครูที่ปรึกษาประจำหลักสูตร

นางลำเจียก สองสีดา
ตำแหน่ง ครู คศ.2
วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางกรรณิการ์ ยศตื้อ
ตำแหน่ง ครู คศ.2
วิทยฐานะ ชำนาญการ

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
193 ถนนลำปาง-จามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
52100
โทรศัพท์ 0 5322 1124
email :

มาตรฐานความรู้ของหลักสูตร

มาตรฐานความรู้ สาระความรู้
สาระความรู้
สมรรถนะของครู
(๑) หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
(๒) การสร้างและการใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา
(๓) การประเมินตามสภาพจริง
(๔) การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน
(๕) การประเมินภาคปฏิบัติ
(๖) การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม
(๑) สามารถวัดและประเมินผลได้ตามสภาพความเป็นจริง
(๒) สามารถนำผลประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตร

สาระการเรียนรู้
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. หลักการ

ขอบข่ายเนื้อหา
ประกอบด้วยเนื้อหา ....... บทเรียน คือ
1. หลักการ